Provozní doba

Po-Čt: 08:30-16:00, Pá: 8:30-14:00

Nejlepší záruka v ČR

Záruka 5 let + záruka výměny

Volejte +420 515 541 981

AZ Tower, Pražákova 1008, 639 00

 1. INFORMACE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

1.1.Pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost

Obchodní jméno: A1 klimatizace s.r.o.

IČ: 08415331

se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

zapsána pod spisovou značkou C113259 vedené u Krajského soudu v Brně

dále jen i jen jako „A1 klimatizace“ nebo „Naše společnost“

1.2.Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů kontaktních osob a zákazníků, kteří kontaktují Naší společnost za účelem poskytnutí služeb služeb (dále jen „zákazník“).

1.3.Naše společnost  plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele. Naše společnost je správcem v případě osobních údajů, které ji zákazník sdělí při požadavku na zaslaní nabídky, za účelem zpracování smlouvy a fakturace.

 1. ÚDAJE, KTERÉ NAŠE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ

2.1. Naše společnost  zpracovává především údaje, které zákazník uvede při poptávání služeb  u Naší společnosti prostřednictvím webového formuláře, emailu nebo telefonátu.

Některé osobní údaje jsou pro zaznamenání požadavku nezbytné (jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci zákazníka.

2.2. V případě realizace služeb dále zpracovává Naše společnost osobní údaje zákazníka. Tyto osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon a email) jsou povinné a Naše společnost s nimi dále nakládá při vytvoření konkrétních smluv se zákazníkem.

2.3. Údaje ze sociálních sítí. Přístup k dalším údajům umožníte v případě, že se přihlásíte přes Facebook nebo LinkedIn. Pokud pro přihlášení využijete sociální sítě Facebook, umožníte Naší společnosti také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení. V případě sociální sítě LinkedIn zpřístupníte Vaše motto, současnou pracovní pozici a primární e-mailovou adresu spojenou s LinkedIn účtem, případně další veřejné informace podle Vašeho nastavení. Tento odstvaec platí za předpokladu, že příslušné webové stránky toto přihlášení umožnují.

2.4. Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Naše společnost informace o Vámi prohlížených nabídkách a společnostech nebo nabídkách, na které jste odpověděli. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů.

 1. POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

3.1.Naše společnost  používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud Naše společnost vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro cestující, jimž zprostředkovává  služby, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou údaje poskytnuty (reakce na nabídku). To však neplatí, pokud s dalším zpracováním udělíte Váš souhlas, nebo v případě, kdy to Naší společnosti ukládá právní předpis.

3.2. Pro zpracování poptávky a vytvoření smluvní dokumentace prostřednictvím webového kontaktního formuláře, email nebo telefonu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást předsmluvního jednání  a zahrnuje všechny osobní údaje, které v kontaktním formuláři uvedete. Současně s tím je i uložena IP adresa zařízení, ze kterého byl požadavek odeslán. V souvislosti s poptávkou našich služeb můžete obdržet e-mailové sdělení, s konkrétní nabídkou služeb v rámci Vašeho požadavku uvedeného v kontaktním formuláři.

3.4.  Pro zasílání nabídek a jiných novinek od Naší společnosti. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, abychom Vás mohli správně oslovit, a e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci nebo jinde na webových stránkách, případně formou emailu.

3.5. Cílení reklamy a vylepšování nabídky Naší společnosti. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá Naší společnosti informace o Vaší aktivitě na webových stránkách a učiněných poptávkách. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě všech sesbíraných dat získává Naše společnost  statistiky, analýzy a reporty o chování zákazníků.

3.6. Reference na webových stránkách. Veškeré údaje pro uživatelské nebo zákaznické reference uveřejněné na webových stránkách jsou získávány na základě souhlasu a zahrnují zejména jméno, příjmení a foto.

3.7.Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Naše společnost pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je společnost Naše společnost  vázána.

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;

v nastavení uživatelského profilu (pokud webové stránky umožňují tvorbu a využití profilu uživatelů); nebo

využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

4.3. Reference. Souhlas s uveřejněním osobních údajů v referencích na webových stránkách je možné kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

 1. PŘÍSTUP K DATŮM SPRAVOVANÝCH NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

5.1.Osobní údaje jsou zpracovávány Naší společnosti. V případě zpracování údajů pro poskytnutí plnění ze sjednaných smluv a objednávek mohou být  osobní údaje předávány třetím osobám jejichž součinnost je nutná ke splnění smlouvy či objednávky např. dopravce, odborné stavební profese apod.

5.2.Naše společnost může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Naše společnost určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Naše společnost  jako zpracovatele využívá:

Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);

Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);

Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);

případně další.

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.Naše společnost zpracovává osobní údaje zákazníků po celou dobu trvání obchodního vztahu, nebo do doby, kdy zákazník údaje aktualizuje.

6.3.Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru.

6.4.Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

6.5.Doby zpracování osobních údajů získaných pro uveřejnění referencí jsou dohodnuty individuálně. Na základě Vašeho souhlasu přestane Naše společnost tyto údaje nadále zpracovávat.

 1. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTI

7.1.V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Naši společnost a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které Naše společnost zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Naši společnost.

Přístup k údajům, které jste poskytli Naší společnosti  při vyplnění kontaktního webového formuláře, emailové poptávce služeb, nebo jiným komunikačním kanálem (telefonát, osobní setkání). V případě uplatnění tohoto práva Vás Naše společnost informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Naše společnost efektivně vyřídit reakce na zveřejněné nabídky.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Naše společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Naše společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva Naše společnost zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.

Přenesení osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Naší společností k jinému subjektu, kdy Naše společnost předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2.Pokud se domníváte, že Naše společnost  zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od Naší společnosti požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.Vždy je možné se obrátit i přímo na jednatele Naší společnosti na [email protected]. Kdykoli máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností Naší společnosti se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3.Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

 1. BEZPEČNOST

8.1.Naše společnost dbá na bezpečnost osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Postup ochrany dat je určen vnitropodnikovou směrnicí na ochranu osobních údajů.

 1. VZTAH SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

9.1.Naše společnost, zákazníci a další třetí strany, které pro Naše společnost dílčím způsobem zpracovávají osobní údaje, vystupují podle toho, kdo určuje účel a způsob zpracování jako správci a zpracovatelé. Vztah mezi správci a zpracovateli se řídí těmito pravidly, a dále příslušnými právními předpisy. Osoby, které zpracovávají osobní údaje v roli zpracovatele, jsou povinny tak činit pouze v souladu s pokyny správce.

9.2.Zákazníci a zpracovatelé využívaní Naší společností jsou povinni, s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelům zpracování, která provádí, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které jim Naše společnost poskytne.

9.3.Zákazníci mohou předat Naši společnosti  pouze takové osobní údaje, pro jejichž zpracování a předání mají zákonný důvod. Za splnění uvedené povinnosti a aktuálnost všech předaných údajů odpovídá zákazník. Zákazníci mohou zpracovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou plnění konkrétního účelu, pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování.

9.4.Naše společnost, zákazník, nebo další třetí strany, jsou povinny zejména:

ohlašovat všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit řádnost zpracování osobních údajů;

poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případných porušení zabezpečení;

poskytovat vzájemnou součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování jejich práv podle těchto pravidel; a řídit se při zpracování osobních údajů příslušnými právními předpisy.

9.5.Zpracovatelé využívaní Naší společností  mohou do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze po předchozím písemném souhlasu Naší společností. Naše společnost  je oprávněno kdykoli vznést námitku proti zapojení jakéhokoli zpracovatele. Zpracovatelé jsou povinni zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto pravidlech. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá za plnění jeho povinností ve vztahu k Naší společnosti prvotní zpracovatel.

9.6.Naše společnost, zákazník, nebo další třetí strany, nesou vždy odpovědnost za vlastní pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zavazují se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví, a to i po skončení jejich zpracování.

9.7.Po skončení zpracování osobních údajů prováděného na základě některého ze zákonných důvodů Naše společnost, zákazník, nebo další třetí strany zlikvidují osobní údaje, včetně všech jejich kopií.

9.8. Naše společnost, zákazník, nebo další třetí strany, jsou povinny si poskytovat vzájemnou součinnost při zpracování osobních údajů podle těchto pravidel a poskytovat si veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění jejich povinností obsažených v těchto pravidlech. V případě potřeby jsou zpracovatelé využívaní Naší společností povinni umožnit audity nebo inspekce prováděné přímo Naší společností  nebo nezávislým auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.

 1. KONTAKT

10.1.S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Naši společnost následovně:

e‑mail: [email protected]

telefon: 515 541 981

 1. ÚČINNOST

11.1.Tato pravidla jsou účinná od 13.8.2019